BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

. . . . .

 

 

 

 

 

. Aj zatepľovať treba správne

Od stavebných prvkov, ktoré sú do stavby trvalo zabudované, sa očakávajú vysoké úžitkové vlastnosti po celú dobu ich životnosti. Splnením týchto požiadaviek možno očakávať bezpečné a zdraviu neškodné užívanie stavieb.

Základná úloha obalu

Úlohou obvodových konštrukcií je vytvoriť obal stavby a v jeho vnútrajšku vytvoriť vhodné - optimálne vnútorné prostredie pre jeho užívateľa. V obvodovom plášti budovy sa nachádzajú nepriehľadné časti (fragmenty obvodových stien) i priehľadné časti (okná a zasklené steny). Statickú úlohu nepriehľadnej časti obalovej konštrukcie vníma stavebník ako úlohu, ktorú vyrieši projektant stavby. Druhú, z pohľadu užívateľských hodnôt veľmi dôležitú úlohu, považuje stavebník za samozrejmosť. Tou druhou sú tepelno-izolačné vlastnosti materiálu, z ktorého je obvodový plášť zhotovený. Zabezpečí výrobca stavebného materiálu.
Materiály, z ktorých tento obal vytvoríme, sú namáhané klimatickými podmienkami, obzvlášť v zime! Obvodová konštrukcia je zvonka ochladzovaná mínusovými teplotami a zvnútra vyhrievaná na "izbovú" teplotu. O tom, že vlhkosť je pre stavebné konštrukcie škodlivá, sa vie. Menej už, že deklarované tepelno-technické vlastnosti sa dajú dosiahnuť iba v konštrukcii "relatívne" suchej. Vlhkosť v stavebných konštrukciách teda znižuje ich tepelno-technické vlastnosti.
Nezaškodí však aj trošku vedomostí z teórie o tepelno-technických vlastnostiach stavebných materiálov. Určite vám pomôžu pri rozhodovaní sa, či zatepliť, z čoho zatepliť a ako správne zatepliť.

Čo je difúzia vodných pár a prečo kondenzujú
Základná otázka je, ako môže vniknúť vlhkosť do obvodových konštrukcií. Obvodová konštrukcia oddeľuje dve prostredia (vnútorné a vonkajšie) s rôznymi teplotami a vlhkosťami vzduchu. Existujúce rozdielne množstvá vodných pár, ktoré sú obsiahnuté vo vzduchu, sa snažia vyrovnať a vzniknuté vodné pary prechádzajú pórami stavebného materiálu. Smer toku vodnej pary je vždy z prostredia s vyššou teplotou do prostredia s nižšou (v zime je to z interiéru do exteriéru). Difundujúce vodné pary vplyvom nízkych teplôt pri vonkajšom povrchu, resp. vo vnútri konštrukcie kondenzujú! Uvedená vlhkosť okrem iného zhoršuje tepelno-izolačné vlastnosti jednotlivých častí konštrukcie. Z pohľadu kondenzácie vody na vnútornom povrchu je veľmi dôležitým kritériom "hygienické kritérium". Obvodové steny je nutné navrhovať tak, aby na ich vnútorných povrchoch nevznikli podmienky na vznik plesní. Z toho dôvodu na ľubovoľnom povrchu stien, stropov a podláh v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu ?i ? 80 % musí byť povrchová teplota ?si (°C) väčšia ako teplota rosného bodu.
Kritická povrchová teplota na vznik plesní, zodpovedajúca 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu pri teplote vnútorného vzduchu ?si = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu ?i = 50 %, je = 12,6 °C. Kritickými miestami na splnenie uvedeného kritéria sú hlavne rohy a kúty miestností ako i detail osadenia otvorových konštrukcií do obalu budovy.

Energetická úspora - problémy pri navrhovaní úprav obalových konštrukcií
Prijatím v súčasnosti platnej STN 73 0540 sa zaviedlo hodnotenie obytných stavieb pomocou výpočtu potreby tepla na vykurovanie.
Merná potreba tepla na vykurovanie slúži na vzájomné porovnávanie spotreby energií posudzovanej budovy vo vzťahu k normatívne požadovaným hodnotám. Prijaté normatívne zásady k energetickej certifikácii upresňujú, že budova musí byť energeticky posudzovaná komplexne, t. j. v konečnej bilancii sa nesmie zabudnúť na energetické vyzisky zo slnečného žiarenia a z vnútorných tepelných zdrojov.
Toto energetické kritérium (merná potreba tepla) slúži ako usmernenie pri práci projektanta, ktorý navrhuje skladbu obalovej konštrukcie budovy.

Teória v praxi
Tepelná vodivosť stavebných materiálov závisí od pórovitosti, objemovej hmotnosti a vlhkosti materiálu. Tie materiály, ktoré majú veľký podiel pórov a malú objemovú hmotnosť, zle vedú teplo, a tým sú lepšími izolantmi. Tepelný odpor stavebných konštrukcií R (m2.K/W) je vyjadrením podielu hrúbky konštrukcie (m) a súčiniteľa tepelnej vodivosti konštrukcie ? (W/m.K).
R = dm
         ?
Toto poznanie je potrebné pri projektovaní, ale aj pri posudzovaní už existujúcich stavebných konštrukcií.
Na základe tohto výpočtu vieme veľmi jednoducho posúdiť stav "svojej" stavby a prijať príslušné opatrenia. Ak tepelný odpor konštrukcie nevyhovuje odporúčaniam STN 730540 - stavbu treba zatepliť.
Takéto posúdenie musí pri novostavbe urobiť projektant.
Iná situácia je pri rekonštrukciách.

Tam, kde sa robí rozsiahlejšia rekonštrukcia, na ktorú je potrebný projekt a stavebné povolenie, je povinnosť posúdenia kvality existujúcich obvodových konštrukcií na projektantovi.
Pri rekonštrukciách menšieho rozsahu, kde stačí ohlasovacia povinnosť (výmena okien, zateplenie) si posúdenie stavu vykoná (dá urobiť!) stavebník. Žiaľ, tu sa dopúšťa laický stavebník najväčších chýb tým, že "verí tiežodborníkom" a dom zateplí izolantom! Urobí tak na základe empirických skúseností. Tento postup je však zásadnou chybou.
Preto odporúčame:
- poradiť sa vždy s odborníkom skúseným v danej oblasti,
- myslieť aj na budúcnosť a nešetriť na hrúbke tepelného izolantu.

Najčastejšie chyby
V procese znižovania energetickej náročnosti budov možno vytypovať nasledovné najčastejšie sa vyskytujúce chyby pre nedostatky:

- ako najvážnejší moment možno zdôrazniť kompletnosť riešenia problému, t. j. riešiť celú obalovú konštrukciu, strechu, steny, okná, strop nad suterénom, chodby, dvere a pod. - v nadväznosti na to vykurovaciu sústavu,
- zadať riešenie problému odborne zdatnému odborníkovi, resp. kolektívu riešiteľov, ktorí nepodporia riešenia typu - zo severu 8 cm, z juhu stačí 5 cm izolantu a pod., lebo sa ušetria peniaze (v noci a v zime je -15 °C v okolí všetkých stien budovy). Ak si myslíte, že zimné slnko vám prehreje izolant aj stenu (z juhu) a využijete túto tepelnú energiu, tak radšej nezateplujte. Nepochopili ste zmysel a úlohu zateplenia!
Zateplením vytvárame celoplošnú ochranu obvodovej konštrukcie budovy.
- Na základe kvalitnej projektovej dokumentácie zadať (na základe podpísanej kvalitne spracovanej zmluvy) realizáciu firme s dostatočnými referenciami.
- Zabezpečiť odborný dozor pri realizácii stavebných prác! (Detaily sú miestami strát.)
- Pri realizácii sa vystríhať nasledovných chýb:
- rohy, kúty a iné hrany zabezpečiť správne stužujúcou sieťovinou a vhodnými rohovými profilmi,
- na rohoch okien a iných podobných miestach zabezpečiť systém stužujúcou sieťkou proti vzniku trhlín,
- dávať dôraz na rovinatosť povrchovej úpravy stien ako celku - pri práci z lešenia hlavne v nadväznosti jednotlivých cyklov po podlažiach,
- dôsledne realizovať detail osadenia okna - v prípade ich výmeny (nezanedbať problémy parotesnosti a vzduchotesnosti detailu),
- dôsledne realizovať nadväznosť povrchovej tenkovrstvej omietky na rám okna (profily, tesniace tmely),
- dbať na vhodné osadenie odkvapového profilu (oplechovania) vo vzťahu k oknu, k vertikálnym osteniam, ako i presah odkvapového nosa,
- doriešiť problém nadväznosti zateplenia a strešnej konštrukcie (oplechovanie, odvetrávacie otvory strechy),
- nezabudnúť predsadiť bleskozvody, vhodné je vymeniť zdeformované, staré vedenie za nové, estetické.

Slovo na záver
Riešenie problému úspor tepelnej energie a s tým súvisiacich následných problémov je odborne náročná záležitosť. Keďže je ekonomicky náročná návratnosť vynaložených prostriedkov dlhodobejšia, je nevyhnutné venovať riešeniu náležitú pozornosť ako zo strany objednávateľa (investora, resp. užívateľov),tak aj projektanta a zhotoviteľa.
Výsledok snaženia všetkých zainteresovaných má byť dlhodobá spokojnosť užívateľov ako z hľadiska dosiahnutých ekonomických úspor z dôvodu nižších tepelných strát, tak aj z celkového lepšieho estetického pôsobenia budovy na okolie.

Doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

 

[ >> ] Ďalší článok
Edícia
DOM a BYT

objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]