BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

. . . . .

 

 

 

 

 

. Dotácie na odstránenie systémových porúch

Problematiku dotácií na odstránenie systémových porúch rieši Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.

Tento výnos v § 1 ustanovuje podrobnosti o poskytovaní dotácií z kapitoly ministerstva v rámci Programu rozvoja bývania na obstarávanie nájomných bytov, prípravu územia a výstavbu technickej vybavenosti a odstraňovanie systémových porúch bytových domov. (Na internetovej stránke MVRR SR www.build.gov.sk v ponuke Podpory - Dotácie a podpory - Dotácie na rozvoj bývania - Výnos č. V-1/2004).
Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy môže obdržať žiadateľ, ktorým je
a) obec,
b) bytové družstvo,
c) správca (ustanovený podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov), ktorý spravuje byty vo vlastníctve fyzických osôb alebo obce, alebo
d) spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Na odstraňovanie systémovej poruchy možno obdržať dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov stavby, najviac však vo výške 450 Sk na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupe. Do podlahovej plochy sa nezarátavajú plochy miestností nachádzajúce sa mimo priestoru bytu (napr. pivnice alebo komory na chodbe). Výška dotácie sa zaokrúhľuje na celé 100 Sk smerom nadol. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie vypočítanej na jednotlivé systémové poruchy. Oprávnené náklady stavby na odstránenie systémovej poruchy sú náklady na stavebné práce a dodávky vrátane dane. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, expertízne posudky, ani ďalšie súvisiace náklady. Oprávnené náklady stavby sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.
Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno obdržať len jedenkrát po dobu životnosti bytového domu pre bytový dom, jeho ucelenú sekciu alebo vstup. Dotácia na odstránenie jednotlivých systémových porúch bytového domu sa poskytuje osobitne alebo súčasne na všetky systémové poruchy nachádzajúce sa na bytovom dome. Na väčšine bytových domov sa vyskytuje iba jedna systémová porucha. Na bytových domoch postavených v stavebnej sústave BA NKS-S sa vyskytujú až tri systémové poruchy (obvodový plášť P 1.15, vystupujúce schodisko, predsadené lodžie), na bytových domoch postavených v konštrukčnom systéme ZT sa vyskytujú dve systémové poruchy (predsadené lodžie, klimaticky namáhaný štít). Sú však aj také bytové domy, na ktorých sa nevyskytujú systémové poruchy.
Ďalšou podmienkou poskytnutia dotácie je, že systémová porucha musí spĺňať kritériá systémových porúch a spôsobu ich odstránenia, uvedených v zozname systémových porúch bytových domov (Pozri Prílohu č. 3 Výnosu MVRR SR V-1/2004 na str....)

Žiadosť o poskytnutie dotácie
Podľa § 14 predmetného výnosu možno dotáciu poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Jej vzor so zoznamom príloh dokladujúcich plnenie podmienok podľa tohto výnosu je v prípade žiadosti o dotáciu na odstraňovanie systémových porúch bytových domov uvedený
v Prílohe č. 7 Výnosu MVRR SR V-1/2004.

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá krajskému stavebnému úradu, príslušnému podľa miesta stavby do konca februára bežného roka. V odôvodnených prípadoch možno žiadosť predložiť aj po uvedenej lehote. Každá žiadosť musí obsahovať dokumentáciu, a to:

A) Odborný posudok

Výnos MVRR SR V-1/2004 určuje podmienky na poskytnutie dotácie na odstránenie systémovej poruchy. Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy je možné poskytnúť len vtedy (§ 13), ak existenciu systémovej poruchy preukáže odborný posudok, vypracovaný autorizovanou osobou. Autorizovaná osoba je fyzickou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. a) bod 1 a písm. b) body 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.. Autorizované osoby sú uvedené v zozname, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov.
Odborný posudok musí obsahovať:
1. výsledky diagnostiky bytového domu s popisom systémových porúch, s rozsahom a stupňom poškodenia,
2. návrh spôsobu odstránenia každej systémovej poruchy, ktorým sa zamedzí jej opakovaný vznik,
3. orientačnú výšku nákladov na odstránenie systémovej poruchy,
4. evidenčný list systémovej poruchy.

Zásadným problémom pri spracovaní odborného posudku je správna identifikácia typu, konštrukčného systému, stavebnej sústavy, v ktorej bol bytový dom postavený. Od správneho určenia sa odvíja aj správnosť spracovania odborného posudku. Nepostačuje, že na budove sa vyskytujú trhliny. Je potrebné poznať aj príčiny prejavu. Tieto sú charakteristické pre danú systémovú poruchu vo väzbe na konkrétnu, vo výnose MVRR SR, uvedenú technológiu výstavby. V prípade, že sa porucha vyskytuje v inom dome, ako je uvedené vo výnose MVRR SR, pre potvrdenie systémovej poruchy musí platiť, že prejav poruchy je na rovnakej stavebnej konštrukcii ako na niektorej uvedenej v zozname systémových porúch, stavebná konštrukcia je rovnakej materiálovej skladby a príčina vzniku poruchy by mala byť tiež identická. Rozhodne sa nedá účelovo meniť bežné lodžie za balkóny alebo zamieňať jednovrstvové obvodové dielce z betónov s ľahkými plnivami za vrstvené dielce obvodového plášťa, vrstvené dielce s charakteristickými hrúbkami tepelnej izolácie 50,60 mm pre niektoré konštrukčné systémy za dielce s hrúbkou tepelnoizolačnej vrstvy 80 mm, alebo zamieňať dielce z pórobetónu konštrukčného systému T 06B BA alebo T 06B NA za obvodové dielce pórobetónové spínané stavebnej sústavy P 1.15 alebo PS 82 TT. Systémovou poruchou nie je nízka tepelnoizolačná schopnosť obvodových plášťov ani zatekanie plochými strechami.

Odborný posudok by sa mal členiť na časti:
. Identifikačná časť
- identifikácia hodnoteného bytového domu
- identifikácia objednávateľa
- identifikácia spracovateľa s uvedením registračného čísla autorizácie
. Zoznam podkladov použitých na vypracovanie odborného posudku
. Úvod
. Popis bytového domu
- všeobecný popis vyhotovenia hodnoteného bytového domu
. Popis technického stavu hodnotenej konštrukcie a súvisiacich konštrukcií
- zistenia a objektivizovanie skutočného stavu stavebných konštrukcií a budovy
- posúdenie stavu konštrukcie z hľadiska výskytu systémovej poruchy
- fotodokumentácia bytového domu a prejavov systémovej poruchy
. Výsledky hodnotenia
. Návrh sanácie
. Stanovenie orientačných nákladov na odstránenie systémovej poruchy
. Závery Vzor titulnej strany odborného posudku

B) Evidenčný list systémovej poruchy

Evidenčný list systémovej poruchy je súčasťou odborného posudku. Obsahu určenie systémovej poruchy, popis jej prejavov a stanovenie oprávnených nákladov stavby. Oprávnené náklady stavby by sa mali určiť na základe výmer vychádzajúcich z projektovej dokumentácie. Predpokladaná výška dotácie na odstránenie systémovej poruchy sa určí pre každú systémovú poruchu osobitne ako násobok podlahovej plochy bytov v bytovom dome a určenej výšky dotácie 450.- Sk na m2 podlahovej plochy. Dotácia môže tvoriť minimálne polovicu oprávnených nákladov stavby.
V prípade, že na bytovom dome sa vyskytuje viac ako jedna systémová porucha (max. 3 systémové poruchy), pre všetky poruchy sa spracováva jeden evidenčný list. V prílohe evidenčného listu by mali byť aspoň dve fotografie zobrazujúce bytový dom a najcharakteristickejší prejav systémovej poruchy.

(vzor evidenčného listu)

Vzor Evidenčného listu systémovej poruchy je uvedený ako Príloha č. 4 vo Výnose MVRR SR V-1/2004.

C) Projektová dokumentácia

Súčasťou dokumentácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu je projektová dokumentácia. Táto musí podľa charakteru systémovej poruchy obsahovať okrem technickej správy, výkresov, detailov, výkazu výmer, rozpočtu apod. aj statický a tepelnotechnický výpočet. Pre úspešnú realizáciu odstránenia systémovej poruchy nepostačuje vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie. Projektová dokumentácia by mala byť spracovaná v úrovni realizačnej projektovej dokumentácie.
Spracovaniu projektovej dokumentácie musí predchádzať odborná diagnostika predmetnej fasády a stavebných konštrukcií, ktorých sa týka systémová porucha. Vstupné okrajové podmienky je možné rozdeliť na viaceré skupiny:
. materiálovo-konštrukčné charakteristiky existujúcich stavebných konštrukcií,
. stavebno-fyzikálne charakteristiky existujúcich stavebných konštrukcií,
. vek budovy, rozsah a spôsob uskutočnenej údržby a opráv stavebných konštrukcií,
. legislatívne a technické predpisy platné v čase návrhu a realizácie odstránenia systémovej poruchy,
. požiadavky investora (architektúra, životnosť, iné),
. solventnosť investora (nemala by byť na úkor správnosti a dostatočného rozsahu vykonaných prác).
Príčiny vzniku porúch je možné stručne charakterizovať a rozdeliť nasledovne:
. zlé materiálovo-konštrukčné riešenie - z dôvodu nevhodného projektového návrhu alebo z dôvodu nedodržania technologickej disciplíny počas realizácie; nejde len o riešenie predmetnej stavebnej konštrukcie, na ktorej sa vyskytuje systémová porucha, ale aj o súvisiace stavebné konštrukcie, a teda ich vzájomnú konštrukčnú, technologickú a prevádzkovú náväznosť;
. klimatické vplyvy - stavebná konštrukcia je vzhľadom na svoju funkciu výrazne namáhaná vonkajšími vplyvmi, ako sú teplotné zmeny, dážď, sneh, vietor, mráz, slnečné žiarenie, škodliviny v ovzduší, pričom je dôležitá orientácia konkrétnej stavebnej konštrukcie na svetové strany, smer prevládajúcich vetrov a, samozrejme, nadmorská výška;
. nesprávna údržba - nedostatočná (z hľadiska kvality, rozsahu, periodicity) alebo dokonca úplne chýbajúca údržba jednotlivých častí stavebných konštrukcií alebo stavebných konštrukcií ako celku, spôsobujúce výrazné zhoršenie fyzického stavu stavebnej konštrukcie s výskytom systémovej poruchy.
Výsledné projektové riešenie a následná realizácia by mali zohľadniť všetky spomenuté faktory. Najväčším problémom pri odstraňovaní systémových porúch je, že vlastníci bytov majú záujem na čo najlacnejšej realizácii a nie technicky správnej, ktorou by sa zabezpečili dlhodobé funkčné a estetické vlastnosti stavebných konštrukcií. Takéto tendencie súvisia najmä s odstraňovaním systémových porúch a obnovou balkónov, lodžií a hlavne pri uplatnení zatepľovania v procese odstraňovania systémových porúch.

Treba zdôrazniť, že pri odstraňovaní systémových porúch sa majú použiť stavebné materiály a systémy, pre ktoré boli vydané požadované dokumenty preukázania zhody podľa zákona č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. To platí aj pre uplatnenie zatepľovacích systémov. Nemali by sa vytvárať jednotlivé vrstvy zateplenia kombináciou jednotlivých materiálových komponentov z rôznych zatepľovacích systémov, pre ktoré nie je overená vzájomná súčinnosť. Efektívnosť zateplenia aplikovaného na obvodovom plášti a iných stavebných konštrukciách závisí od správnosti a dostatočnosti navrhnutej hrúbky tepelnej izolácie. Výslednú kvalitu všetkých navrhnutých riešení ovplyvňujú vhodné technické riešenia detailov, dodržanie technologických zásad a správneho zhotovenia detailov. Výskyt nedostatkov nie je závislý od druhu a veľkosti budovy. Nedostatočná remeselná zručnosť pri vytváraní konštrukčných detailov a zatepľovania ovplyvňuje ich konečnú kvalitu a vzhľad. Zhotoviteľ, jeho pracovníci, sa majú riadiť (kvalitne spracovanou) projektovou dokumentáciou. Nemá sa pripustiť požiadavka investora na zlacnenie prác vplyvom zámeny stavebných materiálov, vynechaním profilov alebo tmelenia.

(Celé znenie Výnosu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania spolu s Prílohami nájdete na internetovej stránke MVRR SR www.build.gov.sk v ponuke Podpory - Dotácie a podpory - Dotácie na rozvoj bývania - Výnos č. V-1/2004.)

 

[ >> ] Ďalší článok
Edícia
DOM a BYT

objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]