BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

. . . . .

 

 

 

 

 

. Bankové záruky na obnovu bytového fondu

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., (ďalej len SZRB) už niekoľko rokov pomáha pri oživovaní obnovy bytového fondu. Ponúka predovšetkým možnosť poskytnutia bankovej záruky na úvery prostredníctvom programu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, s názvom "Program štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery". Záruka je určená na úvery na obnovu bytového fondu - na opravu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu.

Žiadateľom o túto záruku môže byť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca bytového domu, ktorý vykonáva správu bytov pre vlastníkov bytov. Úverové prostriedky môže poskytnúť ktorákoľvek komerčná banka alebo stavebná sporiteľňa. Pri využití tejto formy zabezpečenia úveru vlastníci bytov sú oslobodení od ručenia vlastnými bytmi formou záložných zmlúv, resp. formou notárskej zápisnice.

Na čo sú určené úvery
Poskytnutie bankovej záruky, ako už bolo uvedené, je účelovo určené. Maximálna doba platnosti záruky môže byť 15 rokov, ale iba pri energetických projektoch. To znamená, že ide o realizáciu takých investícií na bytovom dome, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti tohto domu, v dôsledku čoho sa zlepšia aj tepelnoizolačné vlastnosti domu. Zníženie spotreby tepelnej energie pri jeho vykurovaní musí byť minimálne o 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením stavebných prác. Výška úveru na jeden byt v takomto prípade môže dosiahnuť až 400.000,- Sk. Patria sem práce, ako sú napr. zateplenie bytového domu, vybudovanie vlastnej plynovej kotolne a pod. Výmenu okien jednotlivých bytov je možné zrealizovať iba súčasne s ďalšími stavebnými prácami, ktoré zabezpečia zníženie energetickej náročnosti bytového domu, ako je zateplenie fasády bytového domu. Výpočet preukazujúci min. 20 % úspory tepelnej energie musí byť súčasťou podkladov predkladaných so žiadosťou, vypracovaný a dodaný odborne spôsobilou osobou.

Banková záruka sa odvíja od výšky poskytnutého úveru
V prípade takých projektov na obnovu, pri ktorých nedôjde k zníženiu energetickej náročnosti domu (napr. rekonštrukcia, výmena výťahov), alebo aj pri energetickom projekte ak banková záruka sa žiada iba na 10 rokov, platnosť bankovej záruky sa odvíja od výšky poskytnutého úveru v prepočte na jeden byt, a to v dvoch skupinách. Banková záruka tu môže byť poskytnutá do 7 rokov, ak výška úveru na jeden byt je v rozpätí 7 000 - 30 000,- Sk, alebo môže byť do 10 rokov, ak výška úveru na jeden byt je medzi 30 001 - 300 000,- Sk.

Banková záruka
Banková záruka sa poskytuje vo výške 100 % istiny úveru, ktorý nepresiahne výšku oprávnených nákladov. Oprávnenými nákladmi je cena obstarania obnovy bez nákladov na diagnostiku a projektovú dokumentáciu. Bankovú záruku na bytový dom je možné poskytnúť na jeden účel iba raz, ale na rôzne účely možno poskytnúť aj viackrát. Žiadosť o bankovú záruku do SZRB klient podáva prostredníctvom úverujúcej banky spolu s potrebnou dokumentáciou. S cieľom znížiť administratívnu náročnosť vybavovania záruky na obnovu bytového fondu, SZRB zredukovala aj počet predkladaných dokladov a rozsah predkladaných účtovných výkazov, a to v súlade s požiadavkami spolupracujúcich úverujúcich bánk. Z požadovaných podkladov boli vylúčené dokumenty, ktoré nesúviseli priamo s preukázaním dodržania podmienok programu. Taktiež bola upravená žiadosť a zredukované tabuľkové prílohy k nej.

Poplatok za bankovú záruku
Za poskytnutie bankovej záruky klient zaplatí iba jednorázový poplatok. V prípade poplatku za bankovú záruku si treba uvedomiť, že sa to platí iba raz, a to na celú dobu trvania bankovej záruky, čo pri maximálne možnej dĺžke platnosti bankovej záruky predstavuje aj 15 rokov. Okrem toho uvedený poplatok zahŕňa už aj náklady spojené so spracovaním žiadosti a posudzovaním žiadateľa. Plné znenie programu, formuláre žiadosti a sadzobník poplatkov sa nachádzajú na internetovej stránke banky: www.szrb.sk.
Okrem uvedeného programu SZRB dokáže v súčasnosti poskytnúť bankovú záruku už aj na obnovu bytového fondu na úvery Štátneho fondu rozvoja bývania.

DaB v spolupráci so SZRB

 

[ >> ] Ďalší článok
Edícia
DOM a BYT

objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]