BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

. . . . .

 

 

 

 

 

. Prehľad systémových porúch

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na základe výnosu č. V-1/2004 z 23. decembra 2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania [3] poskytuje dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov. Podmienky poskytovania dotácie na určených 12 systémových porúch sú stanovené v štvrtej časti predmetného výnosu.

 Dotáciu na odstraňovanie systémových porúch bytových domov možno obdržať na poruchu:

 1) Keramzitbetónových obkladových dielcov na štítoch bytových domov najmä konštrukčného systému ZT a T06B-BA.

Prejav poruchy: Poruchy keramzitbetónových obkladových dielcov sa vyskytujú na klimatickými podmienkami namáhanom štíte bytových domov, najmä na konštrukčnom systéme ZT a T06 B BA. Prejavujú sa trhlinami, zatekaním, oddeľovaním, drolením a vypadávaním hmoty obkladových dielcov z ľahkých plnív. Odstránenie systémovej poruchy je možné odstránením obkladových dielcov, na ktorých sa vyskytuje porucha, alebo ich ukotvením. Zateplenie (s rôznou hrúbkou tepelnej izolácie v zatepľovacom systéme) sa uplatní v prípade odstránenia obkladových dielcov, ale aj v prípade ich ponechania, ukotvenia. V prípade menšieho rozsahu trhlín je postačujúce iba zateplenie. Vo všetkých prípadoch sa má zhotoviť zateplenie s prekrytím nárožia.

 2) Troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytových domov konštrukčného systému T06B-KE. 
Prejav poruchy: Poruchy troskopemzobetónových obkladových dielcov sa vyskytujú na štítoch bytových domov, najmä na konštrukčnom systéme T06B KE. Prejavujú sa oddeľovaním obkladových panelov od nosnej železobetónovej steny a zatekaním. Po ukotvení ("prišití") obkladových panelov kotvami z antikorovej ocele sa uplatní zateplenie s prekrytím nárožia.

 3) Vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru najmä u konštrukčného systému ZTB a BA-BC. 
Prejav poruchy: Poruchy vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru sa vyskytujú najmä na bytových domoch konštrukčného systému ZTB, BA-BC. Prejavujú sa trhlinami medzi vystupujúcou a ostatnou časťou budovy, koróziou spojovej výstuže a zatekaním. Po zvýšení tuhosti celej konštrukcie, oprave postihnutých oblastí spojov, vyspravení trhlín sa uplatní aj zateplenie vystupujúceho schodiska z vonkajšej strany.

 4) Lodžií, vyskytujúcu sa u konštrukčného systému ZT. 
Prejav poruchy: Poruchy lodžií vyskytujúcich sa na bytových domoch postavených v konštrukčnom systéme ZT sa prejavujú trhlinami, vypadávaním betónovej hmoty v mieste uloženia lodžiovej dosky a v strede dosky v dôsledku korózie kotvenia zábradlia rozpadom betónovej hmoty rebrovej lodžiovej dosky a koróziou výstuže. Po odstránení podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, po odstránení zdegradovaných častí betónu a ošetrení skorodovanej výstuže sa prípadne vytvorí dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky kotvená do steny, prídavná podpora v strede rozpätia lodžiovej dosky, výmena zábradlia a zhotoví sa nová hydroizolačná vrstva spolu s ostatnými podlahovými vrstvami vrátane oplechovania.

 5) Lodžií, vyskytujúcu sa u stredorozponového konštrukčného systému T08B. 
Prejav poruchy: Poruchy strednorozponových lodžií vyskytujúcich sa na bytových domoch postavených v konštrukčnom systéme T08 B sa prejavujú trhlinami v oblasti uloženia lodžiovej dosky, koróziou zábradlia, zatekaním do pozdĺžnych dutín lodžiovej stropnej dosky, koróziou výstuže a vypadávaním betónovej hmoty dutinových stropných dosiek. Po odstránení podlahových vrstiev vrátane hydroizolácie, po odstránení zdegradovaných častí betónu a ošetrení skorodovanej výstuže sa prípadne vytvorí dodatočná podpora uloženia lodžiovej dosky na podporný rám alebo stenu, prídavná podpora lodžiovej dosky, výmena zábradlia a zhotoví sa nová hydroizolačná vrstva spolu s ostatnými podlahovými vrstvami vrátane oplechovania.

 6) Balkónov, vyskytujúcu sa najmä u typu T-11 až T-16, T03B a konštrukčného systému BA, MS-5, MS-11, LB, MB a T06B. 
Prejav poruchy: Poruchy balkónov sa prejavujú trhlinami, zatekaním, vypadávaním betónovej hmoty a koróziou výstuže a kotvenia zábradlia, ale aj vytváraním tepelného mosta. Po odstránení podlahových vrstiev a zábradlia, ošetrení výstuže, vyspravení balkónovej dosky, namontuje sa nové zábradlie, vytvoria sa nové podlahové vrstvy vrátane hydroizolácie a tepelnoizolačnej vrstvy. Na odstránenie pôsobenia tepelného mosta sa po vykonaní ošetrenia balkónovej dosky uplatní aj na ostatných plochách zateplenie. Odstránenie systémovej poruchy je možné aj čiastočným nahradením balkónovej dosky pri väčšom rozsahu degradujúcej betónovej hmoty alebo úplným nahradením novou konštrukciou balkóna. Možné je riešenie náhrady predsadenými lodžiami.

 7) Vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms, vyskytujúcu sa u konštrukčného systému LB a MB. 
Prejav poruchy: Poruchy vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms sa prejavujú vytváraním trhlín, zatekaním, obnažením výstuže, koróziou výstuže, vypadávaním betónovej hmoty a vytváraním tepelného mosta. Po odstránení zdegradovaného betónu, po ošetrení skorodovanej výstuže a degradáciou postihnutého betónu vystupujúcich pilastrov a ríms sa zateplia pilastre a rímsy. Odstránenie tepelného mosta vyžaduje aj zateplenie súvisiacich plôch obvodového plášťa.
8) Obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov, vyskytujúcu sa najmä u stavebnej sústavy P1.15, SpM P1.15 a PS-82 TT.
Prejav poruchy: Poruchy obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov sa prejavujú trhlinami a zatekaním medzi pórobetónovými prvkami spínaných dielcov obvodového plášťa a do hmoty pórobetónu. Zatekanie dažďovej vody môže spôsobiť koróziu oceľových konzol, spínacích ťahadiel a výstuže. Po odstránení zdegradovaných častí pórobetónu, ošetrení výstuže, opravami maltou na pórobetón sa odstránenie systémovej poruchy dosiahne celoplošným zateplením obvodového plášťa.

 9) Stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelno-izolačnou vrstvou hrúbky 80 mm, vyskytujúcu sa najmä u stavebnej sústavy P1.14, SpM P1.14 a PS-82 PP. 
Prejav poruchy: Poruchy stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm sa prejavujú zatekaním stykmi obvodového plášťa a môžu spôsobovať koróziu výstuže spojov. Odstránenie pôsobenia prejavov porúch sa môže vykonať po vyčistení škár a ich vyplnení tepelnoizolačnou hmotou prelepením škár silikónovými pásikmi. Výhodnejšie a efektívnejšie je celoplošné zateplenie obvodového plášťa, nevyžadujúce ošetrenie škár medzi panelmi. V opodstatnených prípadoch je potrebné pred zateplením zabezpečiť ukotvenie membrány (vonkajšej železobetónovej vrstvy) k nosnej časti obvodových panelov.

 10) Atiky, vyskytujúcu sa najmä u stavebnej sústavy PS 82 PP. 
Prejav poruchy: Poruchy atiky sa prejavujú odklonením atikových dielcov od zvislej roviny, otváraním vertikálneho styku, vznikom trhlín v strešnej krytine a zatekaním. Odstránenie systémovej poruchy je možné až po otvorení strechy a odstránení strešných vrstiev v páse pri atike. Potrebné je vrátiť atikové dielce do pôvodnej polohy a ich ukotviť. Doplnia sa strešné vrstvy s vytvorením možnosti dilatovania. Zníženie teplotného namáhania, a tým aj dĺžkových zmien sa dosiahne zateplením strešného plášťa.

 11) Obvodového plášťa a nosných stien konštrukčného systému PV-2. 
Prejav poruchy: Poruchy obvodového plášťa a nosných stien konštrukčného systému PV-2 sa prejavujú trhlinami, odúvaním a veľkoplošným odpadávaním povrchových úprav (brizolitu a vnútorných omietok). Po odstránení uvoľnenej omietky a opravení povrchu, vyrovnaní podkladu sa uplatní celoplošné zateplenie obvodového plášťa. Nanesú sa nové vnútorné povrchové úpravy. Pri ich zhotovovaní sa musia zohľadniť fyzikálno-mechanické vlastnosti podkladu.

 12) Obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov stavebnej sústavy BA NKS-S. 
Prejav poruchy: Poruchy obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov stavebnej sústavy BA NKS-S sa prejavujú trhlinami v úrovni nadpražia okien, vypadávaním hmoty pórobetónu v nadpraží obvodových dielcov pri predsadenej lodžii. S uvedenými lodžiami súvisí aj problém ukotvenia zábradlia lodžií. Potrebné je zabezpečiť funkciu zásuvného spoja predsadenej lodžie a nosnej konštrukcie budovy. Odstrániť je treba nevhodný zvar, ktorý je vytvorený medzi predsadenou lodžiou a kotvou. S odstránením systémovej poruchy súvisí odstránenie uvoľnených častí obvodového dielca a ich plnohodnotná náhrada a povrchová úprava.

 

[ >> ] Ďalší článok
Edícia
DOM a BYT

objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]