BYTOVÉ DOMY
obnova stavebných konštrukcií

. . . . .

 

 

 

 

 

. Bytové domy - ich nedostatky a poruchy

V bytových domoch sa nachádza približne 880 tisíc bytov, z ktorých je viac ako 650 tisíc postavených hromadnými formami výstavby väčšinou s využitím panelových technológií. V hromadnej bytovej výstavbe sa uplatnilo viac ako 20 typov, konštrukčných systémov a stavebných sústav. Predĺženie životnosti budov a skvalitnenie bývania je možné iba vtedy, ak sa na jednotlivých budovách uskutoční obnova. Tá je dnes na programe dňa z mnohých dôvodov...

Bytové domy, ľudovo nazývané "paneláky", postavené hromadnými formami výstavby, sú väčšinou v užívaní viac ako 20 rokov. Sú také, ktoré slúžia takmer 60 rokov, pričom ich údržbe a opravám nebola venovaná veľká pozornosť. Za uvedené obdobie sa prirodzene zhoršil ich stav, ale zmenili sa aj nároky na bývanie, požiadavky na vybavenosť bytov, ich technickú úroveň, estetické stvárnenie. Meniace sa ekonomické prostredie má za následok, že sa zvýšili požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií, a tým stúpli požiadavky na zníženie spotreby energie na vykurovanie, prípravu teplej vody a pod.
Stav bytového fondu v súčasnosti však nie je negatívne poznačený tým, že sa uplatňovali typové riešenia a panelová technológia, ktorá znamenala technický pokrok vo výstavbe. Bytové domy sa stavali podľa v príslušnom čase platných technických predpisov a technických noriem. Tieto odzrkadľovali úroveň poznania tej doby. Hromadná bytová výstavba sa uskutočňovala z materiálov, stavebných konštrukcií a najmä ich detailov bez potrebného overenia a oponentúry k riešeniu.
Bytové fond na Slovensku bol v porovnaní s okolitými krajinami postavený s vysokým komfortom (vybavenosť kúpeľňami a WC, centralizovaným zásobovaním teplom, teplou vodou) a vysokou priemernou úžitkovou plochou bytov.
Výstavba bola síce poznačená úsilím zjednodušovania, zľacňovania, racionalizácie riešenia a realizácie stavebných konštrukcií, ale celkovú kvalitu budov negatívne ovplyvňuje najmä zanedbaná údržba, nedostatočné opravy tohto fondu a výskyt charakteristických porúch súvisiacich s konkrétnym spôsobom výstavby.

Obnova je potrebná

Predĺženie životnosti budov a skvalitnenie bývania je možné iba, ak sa na jednotlivých budovách uskutoční obnova, ale aj následne sa samozrejme bude vykonávať údržba a potrebné opravy. Dôležitá je diagnostika fyzického stavu budovy vrátane hodnotenia výskytu systémových porúch. Následnú obnovu budov je potrebné vykonať podľa navrhnutého postupu na základe projektovej dokumentácie. Iba na základe realizačnej projektovej dokumentácie je možné správne a kvalitne vyhotoviť detaily.
Zatepleniu obvodového plášťa by mala predchádzať nielen výmena okien, ale aj obnova balkónov, lodžií a všetkých vystupujúcich konštrukcií. Zateplená by samozrejme mala byť aj strešná konštrukcia a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi.
Nevyhnutnosťou je uskutočnenie hydraulického vyváženia vykurovacej sústavy a zabudovanie regulácie zásobovania teplom. Pozornosť treba venovať aj ďalším spoločným rozvodom a rozvodom v inštalačnom jadre. Nepostačuje výmena bytového jadra s novými obkladmi a zariadením. Pozornosť si zaslúžia aj elektroinštalácie a výťahy.
Pred začatím obnovy budovy stavebných konštrukcií bytového domu je potrebné poznať rozsah výskytu systémových porúch na bytovom dome. Na ich odstránenie je potrebné uskutočniť taký rozsah stavebných úprav, aby sa vylúčilo rozširovanie nedostatkov a opakovanie výskytu danej poruchy.

 

Nedostatky a poruchy vo všeobecnosti
Nedostatky bytových domov je možné podľa závažnosti a najmä možných dôsledkov rozdeliť do troch kategórií:
1. Nedostatky, ktoré ohrozujú bezpečnosť užívania. Medzi tieto patrí najmä:
- pokles základov a vznik trhlín v nosných konštrukciách (napr. podmývaním základov v dôsledku prasknutých horizontálnych rozvodov vody a kanalizácie v zemi),
- vznik trhlín vedúci k vypadávaniu častí materiálu obvodovej konštrukcie a vystupujúcich konštrukcií, prípadne zmena v súčinnosti jednotlivých stavebných konštrukcií v dôsledku teplotného namáhania klimatickými podmienkami, čo vedie k odtrhnutiu a odpadnutiu celých častí konštrukcií,
- korózia výstuže balkónov a korózia zábradlí najmä v oblasti ich kotvenia, ktoré môžu viesť k zrúteniu balkónov,
- korózia potrubia rozvodu plynu, ktorá vzniká najmä v prechodových úsekoch potrubia cez stropnú konštrukciu a môže viesť k výbuchu plynu.
Uvedené prípady je potrebné považovať za také, ktoré môžu byť príčinami havárií.
2. Nedostatky, ktoré znižujú úžitkovú hodnotu, zvyšujú prevádzkové náklady a časom môžu viesť k vzniku porúch ohrozujúcich zdravie. Medzi tieto patria najmä:
- nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií (obvodových a strešných plášťov, otvorových konštrukcií a vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi, podlahy na teréne), ktoré podmieňujú vznik hygienických nedostatkov (plesní) a zvyšovanie nákladov na vykurovanie,
- zatekanie plochými strechami, oknami, plochou (v dôsledku trhlín v materiáli jednovrstvových konštrukcií) a stykmi obvodového plášťa, ktoré po čase môže v dôsledku korózie spôsobiť aj vznik nedostatkov ohrozujúcich bezpečnosť pri užívaní,
- nedostatočné vetranie bytov,
- nízka akustická ochrana najmä medzibytových stien a stropov,
- nízke zvukoizolačné vlastnosti okenných konštrukcií.
3. Nedostatky, ktoré sú spôsobené končiacou životnosťou stavebných konštrukcií a technického zariadenia budov. Medzi tieto patria najmä:
- inštalačné jadrá s vertikálnymi rozvodmi teplej a studenej vody a horizontálne rozvody,
- konštrukcie ľahkých bytových jadier,
- rozvody a vykurovacie telesá ústredného kúrenia,
- nevhodné a poddimenzované rozvody elektroinštalácií, ktoré môžu viesť aj k vzniku požiaru,
- výťahy a výťahové šachty nevyhovujúce platným technickým predpisom.

Charakteristika systémových porúch
Výstavba bytových domov sa uskutočňovala s využitím prvkovej a objemovej typizácie a s dodržaním technicko-hospodárskych ukazovateľov na bytovú jednotku.
Na výstavbu sa uplatnilo viac ako 20 typov, konštrukčných systémov a stavebných sústav. Do obdobia 1970 boli uplatnené rôzne typy bytových stavieb a konštrukčné systémy T11 až T16, T01 až 03 B, PV-2, BA, G-57. Liaty a montovaný betón - LB (MB), MS 5, MS 11, T 06 B (krajské varianty Košice, Žilina, Banská Bystrica, Bratislava a Nitra) a T 08 B. Uplatnili sa aj typy bytových domov na určité oblasti ako napr. v Košiciach K-61, Poprade PD-62 (66) a na juhozápadnom Slovensku NMB.
Konštrukčné systémy sa neodlišovali iba v materiáli obvodového plášťa, ale aj napr. v podlažnosti, konštrukčnej výške, v uplatnení balkónov alebo lodžií a pod. T 11- 16, T 01-03 B a PV-2 boli postavené v pozdĺžnom nosnom systéme, ostatné v priečnom nosnom systéme. Konštrukčná výška 3,0 m sa uplatnila na bytových domoch T 15, T 16, T 01-03 B a BA.
Na výstavbu bytových domov sa aj po roku 1970 využívali krajské varianty panelových konštrukčných systémov T 06 B a T 08 B, ich modifikácie ZT a ZTB. Vytvorili sa podmienky na zmenu technického riešenia so zavedením vrstvených konštrukcií obvodových plášťov uplatnených pri systéme Bauring-Camus (BA-BC) a B-70. Zlepšenie štandardu a kvality bývania mala zabezpečiť nová konštrukčná sústava zavedená ako konštrukčný systém BA-NKS. V roku 1984 nadobudla platnosť revidovaná tepelnotechnická norma. Po tomto čase sa v bytovej výstavbe uplatňovali iba tri stavebné sústavy: P 1.14, P 1.15 a PS-82. Ďalšia zmena v kvalite bývania sa mala uskutočniť uplatňovaním strednorozponovej stavebnej sústavy P 1.24/25. V stavebnej sústave P 1.24 sa postavili iba dva bytové domy. Po roku 1989 tzv. "KBV" - komplexná bytová výstavba stratila opodstatnenie.

Čo je to systémová porucha
Na bytových domoch bez rozlíšenia lokality, času výstavby alebo zhotoviteľa vyskytujú sa poruchy, ktoré sa prejavujú rovnako. Tieto poruchy sú charakteristické pre konštrukčný systém výstavby a nazývajú sa preto systémové poruchy. Systémové poruchy nesúvisia s vekom budovy, ale ich prejav podmieňuje niekoľkonásobné opakovanie namáhania najmä klimatickými vplyvmi.
Systémové poruchy možno definovať ako poruchy, ktoré nezapríčinili užívatelia bytov zanedbaním údržby a opráv, ale majú pôvod v nesprávne navrhnutých materiáloch a detailoch, nesprávne použitej technológii výstavby alebo v nedodržaní navrhnutého postupu realizácie stavby.
Systémové poruchy sa prejavujú najmä na bytových domoch postavených panelovou technológiou hromadným spôsobom výstavby. Prejavujú sa na väčšine bytových domov postavených rovnakou technológiou v rovnakých typoch, konštrukčných systémoch alebo stavebných sústavách. Pri bežnom rozsahu prejavu poruchy je preto na odstránenie poruchy obyčajne použiteľný rovnaký spôsob realizácie. Odstránenie príčiny vzniku poruchy môže byť prevenciou pred jej vznikom a rozšírením na bytových domoch, prípadne môže zabrániť opakovateľnosti vzniku poruchy.
V súčasnosti je na základe vykonanej diagnostiky, zaisteného rozšírenia a opakovania výskytu porúch určených 12 systémových porúch. Prejavy porúch a minimálny rozsah prác súvisiacich s ich odstránením je uvedený v prílohe č.3 Výnosu MVRR SR V-1/2004. Niektoré poruchy sa vyskytujú na viacerých konštrukčných systémoch a stavebných sústavách. Na jednom bytovom dome sa môžu, ako vyplýva z poznania výskytu, nachádzať jedna alebo maximálne tri systémové poruchy. Podľa tohto výnosu sa medzi systémové poruchy zaraďuje 9 takých, kde sa spolu s ostatnými stavebnými úpravami uplatňuje zateplenie stavebnej konštrukcie ako odporúčaný technologický postup vyhotovenia obnovovacích prác.

Ing. Vladimír Búš, PhD., Ing. Emil Droba, Ing. Roman Horečný, Ing. Slavomír Slivoň, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb, s.r.o. Bratislava

 

[ >> ] Ďalší článok
Edícia
DOM a BYT

objednávka  l  kontakt  l  e-mail ]